Browse Source

New Crowdin updates (#14311)

* New translations en.json (Vietnamese)
[ci skip]

* New translations en.yml (Vietnamese)
[ci skip]

* New translations en.yml (Vietnamese)
[ci skip]

* New translations en.yml (Vietnamese)
[ci skip]

* New translations en.yml (Vietnamese)
[ci skip]

* i18n-tasks normalize
master
Eugen Rochko 1 year ago
committed by GitHub
parent
commit
71e85a506d
No known key found for this signature in database GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
2 changed files with 6 additions and 6 deletions
  1. +2
    -2
      app/javascript/mastodon/locales/vi.json
  2. +4
    -4
      config/locales/vi.yml

+ 2
- 2
app/javascript/mastodon/locales/vi.json View File

@ -23,7 +23,7 @@
"account.last_status": "Hoạt động gần đây",
"account.link_verified_on": "Liên kết này đã được xác thực vào {date}",
"account.locked_info": "Người dùng này thiết lập trạng thái ẩn. Họ sẽ tự mình xét duyệt các yêu cầu theo dõi.",
"account.media": "Đa phương tiện",
"account.media": "Bộ sưu tập",
"account.mention": "Nhắc đến @{name}",
"account.moved_to": "{name} đã dời sang:",
"account.mute": "Ẩn @{name}",
@ -43,7 +43,7 @@
"account.unfollow": "Ngưng theo dõi",
"account.unmute": "Bỏ ẩn @{name}",
"account.unmute_notifications": "Hiển lại thông báo từ @{name}",
"account_note.placeholder": "Không nói gì thêm",
"account_note.placeholder": "Nhấn để thêm ghi chú",
"alert.rate_limited.message": "Vui lòng thử lại sau {retry_time, time, medium}.",
"alert.rate_limited.title": "Vượt giới hạn",
"alert.unexpected.message": "Đã xảy ra lỗi không mong muốn.",

+ 4
- 4
config/locales/vi.yml View File

@ -60,7 +60,7 @@ vi:
joined: Đã tham gia %{date}
last_active: hoạt động gần đây
link_verified_on: Liên kết này đã được xác thực quyền sở hữu vào %{date}
media: Đa phương tiện
media: Bộ sưu tập
moved_html: "%{name} đã dời sang %{new_profile_link}:"
network_hidden: Thông tin này không còn tồn tại
never_active: Chưa có
@ -587,7 +587,7 @@ vi:
deleted: Đã xóa
failed_to_execute: Không thể thực thi
media:
title: Đa phương tiện
title: Bộ sưu tập
no_media: Không có ảnh hoặc video
no_status_selected: Không có tút nào thay đổi vì không có tút nào được chọn
title: Trạng thái tài khoản
@ -723,7 +723,7 @@ vi:
invalid_signature: không phải là chữ ký số Ed25519 đúng
date:
formats:
default: "%d.%m.%Y"
default: "%b.%-m.%Y"
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours: "%{count}h"
@ -1161,7 +1161,7 @@ vi:
mastodon-light: Mastodon (Sáng)
time:
formats:
default: "%b %d, %Y, %H:%M"
default: lúc %H:%M %b %d năm%_Y
month: "%B %Y"
two_factor_authentication:
code_hint: Nhập mã được tạo bởi ứng dụng xác thực của bạn để xác nhận

Loading…
Cancel
Save