闭社主体 forked from https://github.com/tootsuite/mastodon
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

223 lines
14 KiB

---
gd:
simple_form:
hints:
account_alias:
acct: Sònraich ainm-cleachdaiche@àrainn dhen chunntas a tha thu airson imrich uaithe
account_migration:
acct: Sònraich ainm-cleachdaiche@àrainn dhen chunntas dhan a tha thu airson imrich
account_warning_preset:
text: "’S urrainn dhut co-chàradh puist a chleachdadh, can URLaichean, tagaichean hais is iomraidhean"
title: Roghainneil. Chan fhaic am faightear seo
admin_account_action:
include_statuses: Chì an cleachdaiche dè na postaichean a dh’adhbharaich gnìomh na maorsainneachd no an rabhadh
send_email_notification: Ghaibh am faightear mìneachadh air dè thachair leis a’ chunntas aca
text_html: Roghainneil. Faodaidh tu co-chàradh puist a chleachdadh. ’S urrainn dhut <a href="%{path}">rabhaidhean ro-shuidhichte a chur ris</a> airson ùine a chaomhnadh
type_html: Tagh dè nì thu le <strong>%{acct}</strong>
types:
disable: Bac an cleachdaiche o chleachdadh a’ chunntais aca ach na sguab às no falaich an t-susbaint aca.
none: Cleachd seo airson rabhadh a chur dhan chleachdaiche gun ghnìomh eile a ghabhail.
sensitive: Èignich comharra gu bheil e frionasach air a h-uile ceanglachan meadhain a’ chleachdaiche seo.
silence: Bac an cleachdaiche o phostadh le faicsinneachd poblach, falaich na postaichean is brathan aca o na daoine nach eil a’ leantainn air.
suspend: Bac eadar-ghnìomh sam bith leis a’ chunntas seo agus sguab às an t-susbaint aige. Gabhaidh seo a neo-dhèanamh am broinn 30 latha.
warning_preset_id: Roghainneil. ’S urrainn dhut teacsa gnàthaichte a chur ri deireadh an ro-sheata fhathast
announcement:
all_day: Nuair a bhios cromag ris, cha nochd ach cinn-latha na rainse-ama
ends_at: Roghainneil. Thèid am brath-fios a neo-fhoillseachadh gu fèin-obrachail aig an àm ud
scheduled_at: Fàg seo bàn airson am brath-fios fhoillseachadh sa bhad
starts_at: Roghainnean. Cleachd seo airson am brath-fios a chuingeachadh rè ama shònraichte
text: "’S urrainn dhut co-chàradh puist a chleachdadh. Thoir an aire air am meud a chaitheas am brath-fios air sgrìn an luchd-chleachdaidh"
defaults:
autofollow: Leanaidh na daoine a chlàraicheas leis a cuireadh ort gu fèin-obrachail
avatar: PNG, GIF or JPG. %{size} air a char as motha. Thèid a sgèileadh sìos gu %{dimensions}px
bot: Comharraich do chàch gu bheil an cunntas seo ri gnìomhan fèin-obrachail gu h-àraidh is dh’fhaoidte nach doir duine sam bith sùil air idir
context: Na co-theacsaichean air am bi a’ chriathrag an sàs
current_password: A chùm tèarainteachd, cuir a-steach facal-faire a’ chunntais làithrich
current_username: Airson seo a dhearbhadh, cuir a-steach ainm-cleachdaiche a’ chunntais làithrich
digest: Cha dèid seo a chur ach nuair a bhios tu air ùine mhòr gun ghnìomh a ghabhail agus ma fhuair thu teachdaireachd phearsanta fhad ’s a bha thu air falbh
discoverable: Ceadaich gun lorg coigrich an cunntas agad le taic o mholaidhean is gleusan eile
email: Thèid post-d dearbhaidh a chur thugad
fields: Faodaidh tu suas ri 4 nithean a shealltainn mar chlàr air a’ phròifil agad
header: PNG, GIF or JPG. %{size} air a char as motha. Thèid a sgèileadh sìos gu %{dimensions}px
inbox_url: Dèan lethbhreac dhen URL o phrìomh-dhuilleag an ath-sheachadain a bu mhiann leat cleachdadh
irreversible: Thèid postaichean criathraichte a-mach à sealladh gu buan fiù ’s ma bheir thu a’ chriathrag air falbh uaireigin eile
locale: Cànan eadar-aghaidh a’ chleachdaiche, nam post-d ’s nam brathan putaidh
locked: Stiùirich cò dh’fhaodas leantainn ort le gabhail ri iarrtasan leantainn a làimh
password: Cleachd co-dhiù 8 caractaran
phrase: Thèid a mhaidseadh gun aire air litrichean mòra ’s beaga no air rabhadh susbainte puist
scopes: Na APIan a dh’fhaodas an aplacaid inntrigeadh. Ma thaghas tu sgòp air ìre as àirde, cha leig thu leas sgòpaichean fa leth a thaghadh.
setting_aggregate_reblogs: Na seall brosnachaidhean ùra do phostaichean a chaidh a bhrosnachadh o chionn ghoirid (cha doir seo buaidh ach air brosnachaidhean ùra o seo a-mach)
setting_default_sensitive: Thèid meadhanan frionasach fhalach o thùs is gabhaidh an nochdadh le briogadh orra
setting_display_media_default: Falaich meadhanan ris a bheil comharra gu bheil iad frionasach
setting_display_media_hide_all: Falaich na meadhanan an-còmhnaidh
setting_display_media_show_all: Seall na meadhanan an-còmhnaidh
setting_hide_network: Thèid cò a tha thu a’ leantainn orra ’s an luchd-leantainn agad fhèin a chur am falach air a’ phròifil agad
setting_noindex: Bheir seo buaidh air a’ phròifil phoblach ’s air duilleagan nam postaichean agad
setting_show_application: Chithear cò an aplacaid a chleachd thu airson post a sgrìobhadh ann an seallaidhean mionaideach nam postaichean agad
setting_use_blurhash: Tha caiseadan stèidhichte air dathan nan nithean lèirsinneach a chaidh fhalach ach chan fhaicear am mion-fhiosrachadh
setting_use_pending_items: Falaich ùrachaidhean na loidhne-ama air cùlaibh briogaidh seach a bhith a’ sgroladh an inbhir gu fèin-obrachail
username: Bidh ainm-cleachdaiche àraidh agad air %{domain}
whole_word: Mur eil ach litrichean is àireamhan san fhacal-luirg, cha dèid a chur an sàs ach ma bhios e a’ maidseadh an fhacail shlàin
domain_allow:
domain: "’S urrainn dhan àrainn seo dàta fhaighinn on fhrithealaiche seo agus thèid an dàta a thig a-steach uaithe a phròiseasadh ’s a stòradh"
email_domain_block:
domain: Gabhaidh an t-ainm àrainne a nochdas san t-seòladh puist-d a chleachdadh no an clàr MX dhan dèid an àrainn fhuasgladh no IP an fhrithealaiche dhan dèid an clàr MX fuasgladh. Thèid an dearbhadh nuair a chlàraicheas cleachdaiche ùr leinn is thèid an clàradh a dhiùltadh.
with_dns_records: Thèid oidhirp a dhèanamh air fuasgladh clàran DNS na h-àrainne a chaidh a thoirt seachad agus thèid na toraidhean a bhacadh cuideachd
featured_tag:
name: 'Mholamaid fear dhe na tagaichean seo:'
form_challenge:
current_password: Tha thu a’ tighinn a-steach gu raon tèarainte
imports:
data: Faidhle CSV a chaidh às-phortadh o fhrithealaiche Mastodon eile
invite_request:
text: Bidh e nas fhasa dhuinn lèirmheas a dhèanamh air d’ iarrtas
ip_block:
comment: Roghainneil. Cùm an cuimhne carson an do chuir thu an riaghailt seo ris.
expires_in: Tha an uiread de sheòlaidhean IP cuingichte is thèid an co-roinneadh aig amannan agus an gluasad do chuideigin eile gu tric. Air an adhbhar seo, cha mholamaid bacadh IP gun chrìoch.
ip: Cuir a-steach seòladh IPv4 no IPv6. ’S urrainn dhut rainsean gu lèir a bhacadh le co-chàradh CIDR. Thoir an aire nach gluais thu thu fhèin a-mach!
severities:
no_access: Bac inntrigeadh dha na goireasan uile
sign_up_requires_approval: Bidh cleachdaichean air an ùr-chlàradh feumach air d’ aonta
severity: Tagh na thachras le iarrtasan on IP seo
rule:
text: Mìnich riaghailt no riatanas do chleachdaichean an fhrithealaiche seo. Feuch an cùm thu sìmplidh goirid e
sessions:
otp: 'Cuir a-steach an còd dà-cheumnach a ghin aplacaid an fhòn agad no cleachd fear dhe na còdan aisig agad:'
webauthn: Mas e iuchair USB a th’ ann, dèan cinnteach gun cuir thu a-steach e is gun doir thu gnogag air ma bhios feum air sin.
tag:
name: Mar eisimpleir, ’s urrainn dhut measgachadh de litrichean mòra ’s beaga a chleachdadh ach an gabh a leughadh nas fhasa
user:
chosen_languages: Nuair a bhios cromag ris, cha nochd ach postaichean sna cànain a thagh thu air loidhnichean-ama poblach
labels:
account:
fields:
name: Leubail
value: Susbaint
account_alias:
acct: Ainm-cleachdaiche an t-seann-chunntais
account_migration:
acct: Ainm-cleachdaiche a’ chunntais ùir
account_warning_preset:
text: Teacsa ro-shocraichte
title: Tiotal
admin_account_action:
include_statuses: Gabh a-steach na postaichean a chaidh gearan a dhèanamh mun dèidhinn sa phost-d
send_email_notification: Cuir fios gun chleachdaiche air a’ phost-d
text: Rabhadh gnàthaichte
type: Gnìomh
types:
disable: Reòth
none: Cuir rabhadh
sensitive: Frionasach
silence: Crìoch
suspend: Cuir à rèim
warning_preset_id: Cleachd rabhadh ro-shuidhichte
announcement:
all_day: Tachartas fad an latha
ends_at: Deireadh an tachartais
scheduled_at: Cuir foillseachadh air an sgeideal
starts_at: Toiseach an tachartais
text: Brath-fios
defaults:
autofollow: Thoir cuireadh dhaibh airson leantainn air a’ chunntas agad
avatar: Avatar
bot: Seo cunntas bot
chosen_languages: Criathraich na cànain
confirm_new_password: Dearbh am facal-faire ùr
confirm_password: Dearbh am facal-faire
context: Co-theacsaichean na criathraige
current_password: Am facal-faire làithreach
data: Dàta
discoverable: Mol an cunntas do chàch
display_name: Ainm-taisbeanaidh
email: Seòladh puist-d
expires_in: Falbhaidh an ùine air às dèidh
fields: Meata-dàta na pròifile
header: Bann-cinn
honeypot: "%{label} (na lìon seo)"
inbox_url: URL bogsa a-steach an ath-sheachadain
irreversible: Leig seachad seach falach
locale: Cànan na h-eadar-aghaidh
locked: Iarr iarrtasan leantainn
max_uses: An àireamh as motha de chleachdaidhean
new_password: Facal-faire ùr
note: Mu mo dhèidhinn
otp_attempt: Còd dà-cheumnach
password: Facal-faire
phrase: Facal no abairt-luirg
setting_advanced_layout: Cuir an comas an eadar-aghaidh-lìn adhartach
setting_aggregate_reblogs: Buidhnich na brosnachaidhean air an loidhne-ama
setting_auto_play_gif: Cluich GIFs beòthaichte gu fèin-obrachail
setting_boost_modal: Seall còmhradh dearbhaidh mus dèan thu brosnachadh
setting_crop_images: Beàrr na dealbhan sna postaichean gun leudachadh air 16x9
setting_default_language: Cànan postaidh
setting_default_privacy: Prìobhaideachd postaidh
setting_default_sensitive: Cuir comharra ri meadhanan an-còmhnaidh gu bheil iad frionasach
setting_delete_modal: Seall còmhradh dearbhaidh mus sguab thu às post
setting_disable_swiping: Cuir gluasadan grad-shlaighdidh à comas
setting_display_media: Sealltainn nam meadhanan
setting_display_media_default: Tùsail
setting_display_media_hide_all: Falaich na h-uile
setting_display_media_show_all: Seall na h-uile
setting_expand_spoilers: Leudaich postaichean ris a bheil rabhadh susbainte an-còmhnaidh
setting_hide_network: Falaich an graf sòisealta agad
setting_noindex: Thoir air falbh an ro-aonta air inneacsadh le einnseanan-luirg
setting_reduce_motion: Ìslich an gluasad sna beòthachaidhean
setting_show_application: Foillsich dè an aplacaid a chleachdas tu airson postaichean a chur
setting_system_font_ui: Cleachd cruth-clò tùsail an t-siostaim
setting_theme: Ùrlar na làraich
setting_trends: Seall na treandaichean an-diugh
setting_unfollow_modal: Seall còmhradh dearbhaidh mus sguir thu de leantainn air cuideigin
setting_use_blurhash: Seall caiseadan dathte an àite meadhanan falaichte
setting_use_pending_items: Am modh slaodach
severity: Donad
sign_in_token_attempt: Còd-tèarainteachd
type: Seòrsa an ion-phortaidh
username: Ainm-cleachdaiche
username_or_email: Ainm-cleachdaiche no post-d
whole_word: Facal slàn
email_domain_block:
with_dns_records: Gabh a-steach clàran MX agus IPan na h-àrainne
featured_tag:
name: Taga hais
interactions:
must_be_follower: Mùch na brathan nach eil o luchd-leantainn
must_be_following: Mùch na brathan o dhaoine air nach lean thu
must_be_following_dm: Bac teachdaireachdan dìreach o dhaoine air nach lean thu
invite:
comment: Beachd
invite_request:
text: Carson a bu mhiann leat ballrachd fhaighinn?
ip_block:
comment: Beachd
ip: IP
severities:
no_access: Bac inntrigeadh
sign_up_requires_approval: Cuingich clàraidhean ùra
severity: Riaghailt
notification_emails:
digest: Cuir puist-d le geàrr-chunntas
favourite: Is annsa le cuideigin am post agad
follow: Lean cuideigin ort
follow_request: Dh’iarr cuideigin leantainn ort
mention: Thug cuideigin iomradh ort
pending_account: Tha cunntas ùr feumach air lèirmheas
reblog: Bhrosnaich cuideigin am post agad
report: Chaidh gearan ùr a chur a-null
trending_tag: Tha taga hais gun lèirmheas a’ treandadh
rule:
text: Riaghailt
tag:
listable: Leig leis an taga hais seo gun nochd e ann an toraidhean luirg ’s am measg nam molaidhean
name: Taga hais
trendable: Leig leis an taga hais seo gun nochd e am measg nan treandaichean
usable: Leig le postaichean an taga hais seo a chleachdadh
'no': Chan eil
recommended: Molta
required:
mark: "*"
text: riatanach
title:
sessions:
webauthn: Cleachd tè dhe na h-iuchraichean tèarainteachd agad airson clàradh a-steach
'yes': Tha